Nærværende abonnementsvilkår (herefter "Vilkår") tiltrædes ved at afkrydse " Jeg har læst, forstået og accepteret Vilkår for anvendelse og ansvarsfraskrivelse", ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Dalby Data V/Søren Dalby, CVR-nummer 14275932, Stadionvej 76, 5200 Odense V (herefter "Dalby Data") og kunden (herefter "Kunden"). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er business to business.

Dalby Data kan ikke garantere, at Applikationen er uden fejl, eller at den i øvrigt lever op til bestemte forventninger. Dalby Data fraskriver sig ethvert ansvar i relation til brug af Applikationen og support, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Dalby Data’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden. Kunden påtager sig at friholde Dalby Data for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

Dalby Data forbeholder sig ret til at slette Kundens data. Dalby Data er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse.

Dalby Data er berettiget til løbende at foretage ændringer af Applikationen. Dalby Data er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

Dalby Data kan ikke garantere at løsningen er tilgængelig for Kunden. Dalby Data fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte. Dalby Data fraskriver sig enhvert ansvar for, at data mistes eller at data slettes ved en fejl.

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til Dalby Data. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes Dalby Data, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give Dalby Data meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af Dalby Data's immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

Kunden indestår for, at det materiale, der indtastes eller uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Alle aftaler indgået mellem Dalby Data og Kunden kan opsiges øjeblikkeligt af begge parter uden økonomisk kompensation.

Dalby Data har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til tredjemand. Kunden accepterer, at Dalby Data er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

Priser og vilkår kan ændres af Dalby Data uden varsel.

Kunden vil kunne modtage mails om betaling, abonnement, rettelser og lignende.

Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.